İçeriğe geç

Lymph Drainage Massage

Lenf Direnaj Masajı

Lenf Direnaj Masajı

Lenfatik sistemin manuel manipülasyonu anlamına gelir.Lenf serbest akışı bloke olmuş kas ve sinir yapısının , baskı ile başlayıp kan dolaşımını hızlandırmak yolu ile tıkanıklığı ağrıyı azaltmak için sinir sistemi etkileri rahatlatılır.Lenf drenaj masajının en önemli özelliiği ,vücut ağırlığı ve yerel ödem toksinlerine neden olan selülit ve sirkülasyon sisteminin düzenlenmesi vücudun kalbe giden son noktaları,lenf akışını filizlendirmesi anlamına gelir.Lenf uçları son derece hafif uygulanan yüzey basıncına çok yakındır monoton ,yavaş ritmik masaj, cilt yüzeyinde itina ile misafir tepkileri izlenerek yapılır. Lenfatik sıvının akışını azaltmak ve lenf bezlerindeki şişmeyi en aza indirmek için bu bölgelerde rahatlama olmaktadır.

Lymph Drainage Massage

The manual manipulation of the lymphatic system is based on the provision of blocking the free flow of lymph.Comfrt the nervous system effects to reduce pain and provide deep.One way to sprout the flow, Lymph ends are very close to the applied surface pressure extremely light monotonous, slow rhythmic massage, a skin surface is done. Provides comfort to reduce the flow of lymphatic fluid and minimize swelling.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

Мануальные манипуляции с лимфатической системой основаны на блокировании свободного потока лимфы, а нервная система снижает боль и оказывает глубокое воздействие. Один из способов прорастать поток, концы лимфы очень близки к приложенному поверхностному давлению, чрезвычайно легкий монотонный,
медленный ритмичный массаж, поверхность кожи делается. Обеспечивает комфорт, уменьшая отток лимфатической жидкости и сводя к минимуму отек.

Lymph Drainage Massage

Die manuelle Manipulation des Lymphsystems basiert auf der Blockierung des freien Lymphflusses.Das Nervensystem reduziert Schmerzen und hat eine tiefgreifende Wirkung.Ein Weg, um den Fluss zu keimen, sind die Enden der Lymphe sehr nahe am angewendeten Oberflächendruck, eine extrem leichte monotone, langsame rhythmische Massage, die Hautoberfläche wird durchgeführt.Bietet Komfort durch Reduzierung der Lymphdrainage und Minimierung von Schwellungen.

.

Open Chat
Contact us
Hello, how can I help you?